Ζ. Τζηκαλάγιας: Θέρμανση και αντιπολίτευση

Δεν μπορούμε όμως να μην σταθούμε σήμερα στο θέμα της θέρμανσης και την για άλλη μια φορά διάψευση που αγγίζει τα όρια της γελοιοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ και της εκπροσώπου του στην Καστοριά. Για μέρες ξόδεψαν μελάνι, ταλαιπώρησαν συχνότητες ραδιοφώνων και συγκέντρωσαν

Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013

Καναγκιουρίσια Καστορία - Ἕνα πολυτελὲς τουριστικὸν ξενοδοχεῖον στὴν Καστοριὰ, ΕΜΠΡΟΣ, Ἀθῆνα, 06/02/1953Φωτ. Αρχείο Ι. Τσακιρίδη ©     ΕΜΠΡΟΣ, Ἡμερήσια Ἐθνικὴ Ἐφημερίς. Ἀθῆνα, 06/02/1953. Περίοδος Δ’, φ. 8, σ. 6

    Ἕνα τέλειο ἀπὸ κάθε ἄποψι τουριστικὸν ξενοδοχεῖον ποὺ θὰ μπορῇ νὰ προσφέρῃ κάθε ἄνεσιν εἰς τοὺς ξένους τουρίστας χειμῶνα-καλοκαῖρι, θὰ ἔχῃ κτισθῆ μέχρι τὸ τέλος τοῦ 1954 εἰς τὴν πιὸ ἀπομακρυσμένην ἀλλὰ καὶ τὴν πιὸ γραφικὴ πόλιν τῆς Ἑλλάδος, τὴν Καστοριᾶν. Τὸ ξενοδοχεῖον αὐτὸ εἶναι τὸ τέταρτον ποὺ κατασκευάζει ὁ Ἑλληνικὸς Τουρισμὸς μετὰ τὰ ξενοδοχεῖα τῶν Δελφῶν, τοῦ Ναυπλίου καὶ τῆς Μυκόνου, τὰ ὁποῖα εἶναι ὑπερπολυτελῆ καὶ δύνανται νὰ συγκριθοῦν μὲ τὰ καλύτερα ξένα τουριστικὰ ξενοδοχεῖα.
     Τὸ ξενοδοχεῖον τῆς Καστοριᾶς, διὰ τὸ ὁποῖον προκηρύχθη διαγωνισμὸς διὰ τὴν 15ην Φεβρουαρίου εἰς τὴν Θεσσαλονίκην καὶ τὴν Καστοριᾶν συγχρόνως, θὰ εἶναι δύο ὀρόφων καὶ θὰ περιλαμβάνῃ 28 δωμάτια μὲ ὅλα τα κομφὸρ καὶ μὲ συνολικὸν ἀριθμὸν κλινῶν 53. Τὰ 14 δωμάτια τοῦ ἄνω ὀρόφου, τὰ ὁποῖα θὰ εἶναι καὶ τὰ πολυτελέστερα, θὰ διαθέτουν ἰδιαίτερα λουτρὰ καὶ ἀτομικοὺς ὑαλοφράκτους ἐξώστας. Τὰ ὑπόλοιπα 14 δωμάτια τοῦ ἃ’ ὀρόφου θὰ διαθέτουν ντοὺς μετὰ τουαλέττας.


      ΑΝΕΣΙΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΗ ΧΕΙΜΩΝΑ-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

     Ἔχει προβλεφθῆ, ὥστε οἱ κοινόχρηστοι χῶροι (χὼλ εἰσόδου, αἴθουδα διαμονῆς, αἴθουσα ἑστιατορίου, μπὰρ) νὰ γίνουν ἀρκετὰ εὐρεῖς, ὥστε νὰ δύνανται νὰ ἐξυπηρετήσουν τὸν τριπλάσιον ἀριθμὸν ἀτόμων.
       Ἐξ ἄλλου αἳ ἐγκαταστάσεις τοῦ ξενοδοχείου (ἠλεκτρικαί, θερμάνσεως, ψυκτικαί, μαγειρείου κλπ), ἔχουν προβλεφθῆ ὥστε νὰ δίδουν πᾶσαν ἄνεσιν εἰς τοὺς τουρίστας κατὰ τὴν θερινὴν καὶ κατὰ τὴν χειμερινὴν περίοδον ἐφόσον Καστοριά, γειτνιάζουσα μὲ τὴν περιοχὴν τῶν λιμνῶν εἰς τὰ σύνορα καὶ μὲ τὰ καλύτερα πεδία χιονοδρομιῶν τῆς Ἑλλάδος, δύναται νἀποτελέση συχγρόνως κέντρον θερινοῦ τουρισμοῦ καὶ χειμερινῶν σπὸρ (χιονοδρομίαι, κυνήγιον). Δὶ’ αὐτὸ καὶ τὰ κουφώματα τοῦ ξενοδοχείου εἶναι εἰδικοῦ τύπου διπλότοιχα, ὥστε νὰ δύναται νὰ ἐξυπηρετήση ὁ Ξενὼν τοὺς περιηγητᾶς ἢ ἐκδρομεῖς καὶ νὰ τοὺς παράσχῃ κάθε ἄνεσιν καὶ κατὰ τὰς περιόδους τοῦ μεγάλου ψύχους.
       Διὰ τὴν ἀνέγερσιν τοῦ ξενοδοχείου θὰ χρησιμοποιηθοῦν ἐπιχώρια ὑλικά, ὥστε μορφή του νὰ συμφωνῇ μὲ τὸν ἐν γένει χαρακτῆρα τῆς περιοχῆς καὶ τὴν ἀρχιτεκτονικήν των περιφήμων ἀρχοντικῶν της Καστοριᾶς.
Σχεδιάγραμμα τοῦ ξενοδοχείου Καστοριᾶς ἐκτελεσθέν, ὑπὸ τῆς ἀρχιτεκτονικῆς ὑπηρεσίας
 τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἑλληνικοῦ Τουρισμοῦ τῆς ὁποίας προίσταται ὁ ἀρχιτέκτων κ. Σφαέλλος        Η ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΕΙΣ 3½ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΡΧ
     
        δαπάνη τοῦ ξενοδοχείου προυπολογίζεται εἰς 3.500.000.000 δρχ, ἐλπίζεται δὲ ὅτι ἔναρξις τῆς ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου θὰ γίνῃ μέχρι τέλους Φεβρουαρίου καὶ ἀποπεράτωσις τοῦ μέχρι τέλους τοῦ ἔτους.
         ξενὼν Καστοριᾶς ἀποτελεῖ τὸ πρώτον μιᾶς σειρᾶς τουριστικῶν ἔργων, τὰ ὁποῖα προβλέπεται νὰ γίνουν εἰς τὴν Βόρειον Ἑλλάδα. Ἐντὸς ὀλίγου δὲ θὰ γίνῃ καὶ ἡ διακήρυξις τοῦ συνοριακοῦ Περιπτέρου τῶν Εὐζώνων διὰ τὸ ὁποῖον ὁ Ἑλληνικὸς Ὀργανισμὸς Τουρισμοῦ ἔχει ἤδη ἐκπονήσει τὰ σχέδια.
    Ὡς ἀνεφέρθη καὶ ἀνωτέρω τὸ ξενοδοχεῖον τῆς Καστοριᾶς εἶναι τὸ τέταρτον κατὰ σειράν, τὸ ὁποῖον κατασκευάζει Ὀργανισμὸς Ἑλληνικοῦ Τουρισμοῦ. Τὰ τρία προηγούμενα – Μυκόνου, Ναυπλίου καὶ Δελφῶν – ἐπεδιώχθη νὰ ἀνεγερθοῦν σὲ τόπους, οἱ ὁποῖοι θὰ παρουσιάζουν κάποιο ἰδιαίτερον ἐνδιαφέρον διὰ τοὺς ξένους περιηγητᾶς, ὥστε νὰ εἶναι δυνατὴ ἡ προσέλκυσίς των. Τὸ ἀρχαιολογικὸν ἐπὶ τοῦ προκειμένου ἐνδιαφέρον ποὺ παρουσιάζουν αἳ ἀνωτέρω τοποθεσίαι ὡς καὶ αἳ πέριξ αὐτῶν περιοχαί, κατώρθωσε νὰ ἑλκύση πέρυσι ἀρκετᾶς χιλιάδας ξένων τουριστῶν. Ὁ Τουρισμὸς δὲ ἔχει φροντίσει καὶ εἰς ὄσας περιοχὰς ὑπάρχουν ἀρχαία, ν’ ἀνεγείρῃ μικρὰ τουριστικὰ περίπτερα (ἑστιατόρια), τὰ ὁποῖα δύνανται νὰ ἐξυπηρετήσουν τοὺς ξένους καὶ νὰ τοὺς προσφέρουν κάθε σχετικὴ ἄνεση. 


Ἐπιμέλεια: Ἰωάννη Μ. Τσακιρίδη


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου