Ζ. Τζηκαλάγιας: Θέρμανση και αντιπολίτευση

Δεν μπορούμε όμως να μην σταθούμε σήμερα στο θέμα της θέρμανσης και την για άλλη μια φορά διάψευση που αγγίζει τα όρια της γελοιοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ και της εκπροσώπου του στην Καστοριά. Για μέρες ξόδεψαν μελάνι, ταλαιπώρησαν συχνότητες ραδιοφώνων και συγκέντρωσαν

Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2013

Καναγκιουρίσια Καστορία - Τουρισμός και Καστοριά του Ιωάννη Π. Μπακάλη, ΕΜΠΡΟΣ, Αθήνα, 27/01/1949Φωτ. Αρχείο Ι. Τσακιρίδη ©
      ΕΜΠΡΟΣ, Ἡμερήσια Ἐθνικὴ Ἐφημερίς. Ἀθῆνα, 27/01/1949. Περίοδος Β’, φ. 1206, σ. 4

     ΚΑΣΤΟΡΙΑ, Ἰανουάριος (Τοῦ ἀνταποκριτοῦ μας). Δὲν εἶχε τὴν εὐτυχία ἡ Καστοριά, ἐπὶ Τουρκοκρατίας νὰ ἔχῃ κίνησιν ξένων καὶ ἕνεκα τούτου δὲν εἶχε καὶ ἀνάγκην ξενοδοχείων, διότι καὶ οἱ ἐπισκεπτόμενοι τὴν πόλιν μας, τότε ὑπάλληλοι καὶ στρατιωτικοὶ Τοῦρκοι, ἐφιλοξενοῦντο εἰς τὰ «Μπέικα» κονάκια. Ἐὰν ἐλειτούργουν τότε δύο, τρία πανδοχεῖα ἁπλά, ἤσαν διὰ τὰς ἀγοραίας ἡμέρας, κατὰ τὰς ὁποίας ἐστεγάζοντο εἰς αὐτά,  παραμένοντες τυχὸν χωρικοὶ εἰς τὴν ἀγοράν. Μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν, κατὰ τὸ 1912, παρουσιάσθη ἡ κίνησις τῶν ξένων καὶ ἀνέκυψεν ἡ ἀνάγκη τοῦ ξενοδοχείου. Τότε ἐξεκίνησεν ὁ Ἀνδρέας Τζήμας ἢ Νούσιας καὶ ὡς πρωτοπόρος της ξενοδοχιακῆς ἐμφανίσεως τῆς πόλεως, ἐδημιούργησε τὸ πρώτον ξενοδοχεῖον, κατωθεν τοῦ ὁποίου ἐλειτούργησε καὶ τὸ πρώτον ἑστιατόριόν του, ἀντικαταστῆσαν τὰ πρωτόγονα μαγειρεῖα τῆς ἀγορᾶς.
      Ἔκτοτε, προοδεύων καὶ καλυτερεῦον τὴν ἐπιχείρησιν, κατώρθωσε νὰ μᾶς παρουσιάση εἰς τὴν κάτω ἀγορά, τὸ πρώτον ἰδιόκτητον ξενοδοχεῖον καὶ ἑστιατόριον « Νούσιας», ποὺ πραγματικὰ ἐστόλισε τὴν ἀγοράν μας καὶ ἔδιδε τὴν ἄνεσιν καὶ τὴν περιποίησιν εἰς τοὺς ἐπισκεπτομένους τὴν πόλιν μᾶς ξένους, τὸ δὲ ὄνομα «Νούσιας» εἶχε τὸν συμβολισμὸν πλέον τοῦ ξενοδόχου καὶ ἑστιάτορος.


      Παραλλήλως πρὸς τὴν πρωτοποριακὴν δρᾶσιν ἀπὸ ξενοδοχειακῆς ἀπόψεως τοῦ κ. Ἀνδρέα Τζήμα, παρουσιάσθη καὶ ἅμιλλα ἄλλων ἐπιχειρηματιῶν καὶ ἀλληλοδιαδόχως ἰδρύθησαν ξενοδοχεῖα διάφορα, ἄλλα εὐδοκιμήσαντα ὡς ἐπιχειρήσεις καὶ ἄλλα ἀποτυχόντα. Πρὸ δεκαπενταετίας δὲ ἀνηγέρθη τὸ πελώριον κτήριον ξενοδοχεῖον, μετὰ κέντρων κατωθεν αὐτοῦ  «Παλλάδιον», συγκεντρῶσαν τὴν μεγαλυτέραν ξενοδοχειακὴν κίνησιν, εἰς τὴν ὁποίαν ἐπιχείρησιν ἔλαβε μέρος καὶ ὁ Ἀνδρέας Τζήμας. Ἀλλὰ καὶ παρὰ τὴν συμμετοχήν του δὲν ἡσύχασε τὸ δαιμόνιον πνεῦμα τοῦ Νούσια, τοῦ ὁποίου ἰσάξιος καὶ ἀνώτερος ἀπεδείχθη ὡς ἐπιχειρηματίας καὶ ὁ υἱὸς τοῦ κ. Δημήτριος Τζήμας μὲ τὸ τουριστικὸν ξενοδοχεῖον «Τουρίστ», κόσμημα τῆς ἀγορᾶς καὶ καύχημα τῆς προοδευτικῆς πόλεως Καστοριᾶς.
      Δύναται τὶς νὰ φαντασθῇ ὁποία ἀπώλεια ἦτο διὰ τὴν πόλιν μας, καταστροφὴ τοῦ ξενοδοχείου αὐτοῦ, τὸ ὁποῖον ἐγένετο παρανάλωμα τοῦ πυρός. Ἡ καστοριὰ σήμερον στερεῖται ξενοδοχείου καὶ αὐτὸ ἀποτελεῖ πλῆγμα διὰ τὴν πόλιν μας καὶ ἔλλειψιν μεγάλην.
      Ἀκόμη καπνίζουν τὰ ἐρείπια τοῦ πυρποληθέντος ξενοδοχείου «Τουρίστ» καὶ Ἀνδρέας Τζήμας βασανίζεται ἀπὸ τὴν σκέψιν τῆς ἐπανιδρύσεώς του. Ἡ ἰδιωτικὴ αὐτὴ πρωτοβουλία εἶναι ἐπαινετὴ καὶ ἄξια προσοχῆς. Ἡ πόλη μας, ἐκ φύσεως τουριστικὴ πόλις λόγων τῶν καλλονῶν της, τοῦ κλίματός της, τῶν ἀρχαιοτήτων της καὶ τῶν ἱστορικῶν της κειμηλίων, φέρεται εἰς τὸν κατάλογον τῶν ὑπὸ ἵδρυσιν 84 τουριστικῶν κέντρων τῆς Ἑλλάδος. Ἡ Ἀμὰγκ διαθέτει σεβαστὰ ποσὰ διὰ τὸν τουρισμόν. Δὲν δύναται τὶς νὰ ἀρνηθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται ἡ ἐκ μέρους τῆς γενικῆς γραμματείας τοῦ Τουρισμοῦ, ἐνίσχυσις τοῦ τουρισμοῦ τῆς πόλεώς μας.


ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ 

Επιμέλεια: Ι. Τσακιρίδη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου